top

מבנה לימודים ותנאי קבלה

מבנה לימודים

מסגרת הלימודים בחוג לתיאטרון היא חד-חוגית ודו-חוגית, דהיינו: כדי לקבל תואר ראשון במסגרת חד חוגית, על כל סטודנט לצבור 120 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו במסגרת החוג; במסגרת דו חוגית, על כל סטודנט לצבור 60 נקודות זכות (נ"ז) בלימודיו בחוג ועוד 60 נ"ז בחוג אחר באוניברסיטה, לבחירתו. הלימודים בחוג משתרעים על פני שלוש שנות לימוד.

בשנה הראשונה בכל מסלולי הלימוד [משחק, בימוי ותיאטרון חברתי-טיפולי] רוכשים הסטודנטים ידע בתולדות התיאטרון, בגישות לחקר אמנות התיאטרון והמופע, בקריאה וכתיבה אקדמית, וכן מתנסים במעבדות ורוכשים מיומנויות משחק ויצירה. הסטודנטים במסלול לתיאטרון חברתי-טיפולי המשתתפים בקורס "אנסמבל, יצירה ומחקר" מעלים מופעים לילדים ולקראת סוף השנה יוצאים להופיע במועדוניות טיפוליות ברחבי חיפה. 

בשנה השנייה מוצעים קורסים וסדנאות המרחיבים את המיומנויות והכישורים היצירתיים. כל הסטודנטים משתתפים בפרו"ס (שיעור קדם לסמינריון), סטודנטים במסלול משחק ובימוי לומדים בסדנת עבודת במאי-שחקן, ובסדנת פעולת הדיבור, ומתנסים בשיעורי משחק. סטודנטים במסלול לתיאטרון חברתי-טיפולי המשתתפים בקורס "עבודת המנחה בתיאטרון קהילתי" מתנסים בהנחיית קבוצת תיאטרון. כל הסטודנטים בכל המסלולים מתנסים בסדנאות ליצירה עצמאית וכן בסדנאות המובילות ליצירה בימתית. בפני הסטודנטים מגוון שיעורי בחירה מהחוגים בפקולטה למדעי הרוח ובחוגי בית הספר לאמנויות: החוג למוסיקה והחוג לאמנות-יצירה.

בשנה השלישית הסטודנטים משתתפים בסמינריון. סטודנטים שלומדים חד חוגי מחויבים  בשני סמינריונים מתוך החוג סטודנטים שלומדים דו חוגי מחויבים בסמינריון אחד בחוג לתיאטרון. סטודנטים במסלול לתיאטרון חברתי-טיפולי יוצאים להנחות פרויקט תיאטרון בקהילה.

 תנאי קבלה

לחוג מתקבלים מועמדים שעומדים בתנאי הקבלה של האוניברסיטה, וראיון קבלה אישי בחוג/  ראיון הקבלה הוא מרכיב בשיקולים לקבלת המועמדים כסטודנטים בחוג.

החוג לתיאטרון מציע תכנית לתואר ראשון לבוגרי בתי ספר מקצועיים למשחק. התוכנית בנויה על מגוון השיעורים העיוניים (מבואות, שיעורי חובה, פרו"סים וסמינריונים).
משך הלימודים ומספר שעות הלימוד יקבעו בפגישה עם ראש החוג.

תעודת הוראה בתיאטרון

מומלץ לתלמידי החוג ללמוד לתעודת הוראה בתיאטרון. פרטים ניתן לקבל בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בפקולטה לחינוך. 


מבזקים


"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

הצגה חדשה בבימוי בשאר מורקוס: נכנסים לבית של ברנרדה

הצגה חדשה בחוג לתיאטרון "נכנסים לבית של ברנרדה" בבימוי בשאר מורקוס
13-16.3.2017
לפרטים: 04-8288676

מידע נוסף