BA

 החוג לתיאטרון מציע שני מסלולי לימוד לתואר ראשון: 

 מסלול חד חוגי:

תיאטרון, קהילה ופרפורמנס: תואר ראשון בתיאטרון 

 שיעורי משחק ותיאטרון פיזי, בימוי בתיאטרון קהילתי, היסטוריה, תאוריה וחקר תיאטרון ומופע (פרפורמנס). הסטודנטים משתתפים בהפקות, מפתחים מופעים אישיים,   נפגשים עם יוצרים וחוקרים, ביניהם בוגרי החוג שהתפתחו כיוצרים עצמאיים. 

פירוט תכנית לימודים, חד חוגי: תשפ"א , תשפ"ב

 מסלול דו-חוגי (2 תכניות):

תיאטרון, קהילה ופרפורמנס: תואר ראשון בתיאטרון 

שיעורי משחק ותיאטרון פיזי, בימוי בתיאטרון קהילתי, היסטוריה, תאוריה וחקר תיאטרון ומופע (פרפורמנס). הסטודנטים משתתפים בהפקות, מפתחים מופעים אישיים, נפגשים עם יוצרים וחוקרים, ביניהם בוגרי החוג שהתפתחו כיוצרים עצמאיים. 

פירוט תכנית לימודים, דו חוגי תיאטרון, קהילה ופרפורמנס: תשפ"א , תשפ"ב

posterPsico TheatreBA

פסיכותיאטרלי: תואר ראשון בשנתיים

החוג לתאטרון בשיתוף החוג ללימודים רב תחומיים מציע מסלול לימודים ייחודי למצטיינים, המאפשר לבוגריו להירשם ללא השלמות לתואר שני לטיפול באמצעות דרמה או פסיכודרמה בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, או להמשיך ישירות לתואר שני בתאטרון ומופע.

במהלך הלימודים ירכשו הסטודנטים ידע עשיר בפרקטיקות של מופע, משחק, וידע שיטתי אודות תאטרון. במקביל ילמדו בקורסים וסדנאות ייעודיים אשר ידובבו את המרחב שבין יצירה תאטרונית להעצמה ולטיפול.

במסגרת הלימודים הרב-תחומיים ילמדו הסטודנטים אשכול קורסים בפסיכולוגיה, הדרוש לצורך הגשת מועמדות לתואר שני בטיפול בהבעה ויצירה, וכן שני מקבצים נוספים בתחומי אנתרופולוגיה, מגדר או לימודי תרבות, הקשורים 

פירוט תכנית הלימודים, פסיכותיאטרלי, בחוג לתיאטרון: תכנית תשפ"א , תכנית תשפ"ב

החוג לתיאטרון מציע תכנית לתואר ראשון לבוגרי בתי ספר מקצועיים למשחק. התוכנית בנויה על מגוון השיעורים העיוניים (מבואות, שיעורי חובה, פרו"סים וסמינריונים). משך הלימודים ומספר שעות הלימוד יקבעו בפגישה עם ראש החוג. תנאי קבלה כמוזכר לעיל.

תנאי קבלה

 טופס הגשת מועמדות 

 

תעודת הוראה בתיאטרון

.מומלץ לתלמידי החוג ללמוד לתעודת הוראה בתיאטרון. פרטים ניתן לקבל בחוג ללמידה, הוראה והדרכה, בפקולטה לחינוך